Tip #19: Once you’re done scrambling, poaching, frying, boiling or baking...

#19: Egg Shells & Egg Cartons